Aktuella projekt

Här presenterar vi aktuella projekt av olika slag.

Ny ÅVC
Det har sedan länge pågått planering för att bygga en ny återvinningscentral. Just nu pågår arbetet med att planera för en ny infart från riksväg 68 till Källhagen södra. Det ska också göras en ny detaljplan. En ny ÅVC skulle kunna se ut ungefär så här (länk).

Sluttäckning Karlslunds deponi. 
Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildning och minimera miljöbelastningen från den gamla anläggningen. Arbetet med att sluttäcka anläggningen kommer hålla på till år 2025. 
Läs mer här

VA-förnyelse Krylbovägen (Strömsnäs)
Under mars till juni 2018 pågår arbete med att byta ut en av huvudledningarna mellan Avesta och Krylbo. På grund av detta kommer cykelvägen på Dalarakan ledas om runt arbetet under någon vecka i april-maj. Under V18-19 kommer busshållplatsen vid lasarettet flyttas 100 m norrut på grund av schaktningsarbetet.

VA-förnyelse Myrgatan
Under våren 2018 kommer VA-ledningar bytas ut på Myrgatan mellan Konstrondellen och Polishuset. Schaktning kommer ske i korsningarna Kungsgatan-Myrgatan och Telegatan vilket kommer innebära en trafikomläggning under dessa arbeten. Trafiken kommer tidvis ledas runt området med start 23:e april och ett antal veckor efter detta.

VA-förnyelse Prästgatan
VA-ledningarna på Prästgatan mellan Industrigatan och Kolgillaregatan kommer bytas under sommaren och hösten 2018 vilket kommer innebära att gatan stängs för genomfartstrafik periodvis. Mer info om detta kommer publiceras senare.

VA-förnyelse Jularbo till Dicka
Under vintern 2018-2019 planeras de befintliga vattenledningarna mot Fors att bytas ut. Mer info om detta kommer publiceras senare.